Main Page Sitemap

Most popular

Watch Queue, queue _count total loading. We will explain it all! Själva kängan är av svart läder, vita snören. Rating is available when the video..
Read more
Vill ni engagera Skansens spelmän kan de välkomna era gäster i Huvudentrén och sedan leda dem med gånglåtar och spel fram till er vigselplats. Vig..
Read more

Förskola borgen solna


förskola borgen solna

grund för verksamhetsplaneringen och den presenteras för föräldrar på föräldramöten samt tas upp till diskussion i förskolerådet. Aktiviteter för måluppfyllelse Varje dag genomförs samlingar där barnen får göra sin röst hörd och blir sedda bland annat genom användande av namnkort och foto. Den 1 oktober utökades verksamheten från en tvåavdelnings förskola till en förskola med sex avdelningar beläget i två separata hus. Förskolorna tar emot barn mellan 1-5. Vi ser till att barnen har tillgång till material och låter dem i största möjliga mån plocka fram själva och lär dem även att städa efter sig. Vi använder oss av en föräldraaktiv inskolning som innebär att föräldrarna deltar tillsammans med sitt barn i verksamheten och aktiviteterna. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Vid till exempel samlingar har barnen möjlighet att välja sånger, berätta och uttrycka sina åsikter. Utifrån verksamhetsplanen sätter arbetslagen mål för det kommande läsåret som delutvärderas i december och utvärderas och revideras i slutet av varje läsår. Framförallt ska barnen på förskolan vara trygga, glada samt lära sig och utvecklas till självständiga individer som är väl förberedda inför skolgången.

Alla föräldrar erbjuds utvecklingssamtal varje termin då barnets utveckling och lärande diskuteras, vid dessa tillfällen tas även en individuell utvecklingsplan fram (IUP) i samråd med föräldern. Vi använder oss av olika observationer framförallt inför upprättandet av IUP inför utvecklingssamtalen. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. En av avdelningarna är en språkpedagogisk avdelning som startade i oktober i samarbete med Resursenheten i Solna. Vi arbetar för att alla föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med förskolan genom bland annat kontinuerliga informationsbrev, dagliga samtal och hemsidan. Aktiviteter för måluppfyllelse En gång i månaden skrivs ett informationsbrev till föräldrarna om verksamhetens innehåll Vi informerar föräldrarna genom dagliga samtal vid hämtning och lämning På föräldramöten ska tydlig information om verksamheten och verksamhetsmålen delges föräldrarna. På förskolan Borgen lägger vi stor vikt vid språk, matematik, natur och miljö, skapande, sång, musik och fri lek.

5 Mål utifrån Lpfö 98 (reviderad 2010) Normer och värden Förskolan ska aktivt medverka och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem: (Lpfö98.1) Vi vuxna är förebilder för barnen i ord och handling. På varje förskola finns en arbetslagsledare som har nedsatt tid i barngrupp för vissa administrativa uppgifter. Vi ser till att alla barn känner sig sedda och hörda. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98) Förskolans mål Andelen vårdnadshavare som upplever att informationen om förskolans verksamhet är bra ska vara minst 95 Andelen vårdnadshavare som upplever att informationen om det egna barnets utveckling är bra ska vara minst 100 Strategier Öppenhet och tydlighet avseende den. Strategier Alla barn ska få språklig stimulans som motsvarar och utmanar barnets språkutvecklingsnivå. På förskolorna arbetar förskollärare och barnskötare. Aktiviteter för måluppfyllelse Barnen får välja aktivitet utifrån en aktivitetstavla, för de yngre barnen sker detta en gång/vecka på förmiddagen, för de äldre barnen sker detta dagligen på eftermiddagen. 6 Utveckling och lärande Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 12 Målområde: Trygghet och omsorg - Andelen föräldrar som tycker att personalen är goda förebilder för deras barn i förskolan ska öka - Andelen barn som är trygga i förskolan ska öka - Barnens och föräldrarnas delaktighet i förskolan verksamhet ska öka Vi hälsar. Alla barn ska få möta olika matematiska och naturvetenskapliga begrepp och på det sättet utveckla sin matematiska förmåga och ett naturvetenskapligt och undersökande förhållningssätt. Barnen delas in i mindre grupper med aktiviteter utifrån behov och önskemål.


Sitemap